§1 Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług przewozowych świadczonych przez Euro-Car Marcin Mączka, Wielka 24, 20-137 Lublin, NIP 9461914754, Regon 430823243, zwanego dalej „Przewoźnikiem”
 2. Regulamin wydany zostaje na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami) i określa warunki przewozu pasażerów, bagażu, rzeczy w transporcie drogowym oraz przewozu zwierząt.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

§2 Przewoźnik

 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od niego np. kontrole policyjne, wypadki, korki, problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych.
 3. Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.
 4. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
 5. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
  • nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ;
  • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  • zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;
  • zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów;
  • nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne, przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy;
 6. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.
 7. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania przewozów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej czy ataków terrorystycznych), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
 8. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

§ 3 Pasażer

 1. Pasażer jest zobowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.
 2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany Przewoźnikowi adres 15 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu, jak również posiadać aktywny numer telefonu podany do kontaktu;
 3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
  • złożenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce;
  • stosowania się do poleceń kierowcy;
  • okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
  • podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy;
  • zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
  • opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.
 4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, nie stanowią inaczej dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
 5. Fakt nieoczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu. Przewoźnik ma prawo do żądania od Pasażera 100 % (słownie sto procent) zwrotu wartości przejazdu.
 6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz substancji odurzających.
 7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.
 8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy.
 9. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika.
 10. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 4 Bagaż

 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu podstawowego oraz jeden bagaż podręczny.
 2. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
 3. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
 4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
 5. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez kierowcę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu. W razie pomyłki lub utraty bagażu przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.
 7. Za nadbagaż (każda dodatkowa torba podróżna) pobierana jest przez kierowcę pojazdu Przewoźnika opłata jest ustalana indywidualnie ale nie mniej niż 50 zł.
 8. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 200,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 200,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera dodatkowo na jego koszt.
 9. Po wcześniejszym zgłoszeniu możliwy jest transport zwierząt z właścicielem lub bez. Szczegóły transportu ustalane są telefonicznie.

§ 5 Umowa przewozu

 1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika telefonicznie, za pomocą strony internetowej Przewoźnika lub przez SMS wysłany na numer +48 693 965 265. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub internetowej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację informacją zwrotną. Ustne i SMS-owe zawarcie umowy przez złożenie rezerwacji jest tak samo wiążące jak zawarcie umowy na piśmie.
 2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży:
  • gotówką u kierowcy,
  • przelewem bankowym.
 3. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 4. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika, czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej .
 5. Każda osoba, która zarezerwowała przejazd a go nie opłaciła jest zobowiązana do potwierdzenia przejazdu do godz. 13.00 dnia poprzedzającego wyjazd.
 6. W przypadku nie potwierdzenia przejazdu w terminie wskazanym powyżej rezerwacja zostanie anulowana.
 7. Pasażer ma możliwość zmiany lub anulowania rezerwacji telefonicznie pod numerem +48 693 965 265 na następujących warunkach:
  W przypadku zwrotu pieniędzy (anulowanie rezerwacji):
  • a) powyżej (lub równo) 72 godziny, dokonujemy potrącenia 10% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy;
  • b) powyżej (lub równo) 48 godzin dokonujemy potrącenia 25% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy;
  • c) powyżej (lub równo) 24 godzin rezygnację terminu rezerwacji można zamienić na bilet OPEN;
  • d) poniżej 24 godzin dokonujemy potracenia 95% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy;
  • e) w przypadku niewykorzystania przez Pasażera rezerwacji (niestawienia się Pasażera w miejscu odjazdu Euro-Car może potrącić opłatę serwisową w wysokości 99%  wartości ceny pierwotnej rezerwacji.
  • f) W dniu dokonania rezerwacji i jednoczesnego anulowania rezerwacji tego samego dnia, dokonujemy potrącenia 10% wartości opłaty, pozostałą kwotę zwracamy. Nie dotyczy to rezerwacji dokonywanych w dniu wyjazdu.
 8. W okresie świątecznym Pasażer uiszcza opłatę minimum trzy dni przed rozpoczęciem podróży na podany przez Przewoźnika numer konta bankowego. W przypadku rezygnacji z przejazdu, opłata pozostaje do wykorzystania na przejazd w innym terminie wskazanym przez Pasażera o ile przewoźnik dysponuje wolnym miejscem w busie we wskazanym przez Pasażera terminie. Wszelkie zaliczki przedświąteczne są bezzwrotne.
 9. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną na adres .
 2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 7 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
  • opisanie zaistniałych okoliczności,
  • wnoszone zastrzeżenia,
  • ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
 3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
 4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
 5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.